Πριν από ένα μήνα περίπου ψηφίστηκε από τη Βουλή ο νόμος 4036/2011 (ΦΕΚ 8 Α΄/27-1-2012) “Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις”. Λίγες μέρες πριν είχε δημοσιευτεί το προεδρικό διάταγμα 2/2012 (ΦΕΚ 2 Α’/13-1-2012) “Καθορισμός των απαιτούμενων προσόντων και προϋποθέσεων φυσικών και νομικών προσώπων για την εμπορία φυτοπροστατευτικών προϊόντων”. Με τα δύο αυτά νομοθετήματα επιχειρείται να εκσυγχρονιστεί και να κωδικοποιηθεί η νομοθεσία της εμπορίας των γεωργικών φαρμάκων η οποία ήταν μέχρι τώρα διεσπαρμένη σε διάφορους νόμους, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλίους και είχε υποστεί αλλεπάλληλες τροποποιήσεις.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την εφαρμογή του Ν. 4036/2012 εξέδωσε σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος σύμφωνα με το άρθρο 50, παράγραφος 5, για τον καθορισμό: α)της διαδικασίας έναρξης άσκησης της εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων β)των προδιαγραφών των καταστημάτων λιανικής και χονδρικής πώλησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων και γ)των αρμόδιων αρχών και της διαδικασίας ελέγχου των καταστημάτων πώλησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Το σχέδιο αυτό τέθηκε στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου για την υποβολή προτάσεων και σχολίων μέχρι τις 9-3-2012.

Δημοσιεύουμε παρακάτω το πλήρες κείμενο του σχεδίου, και καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο να αποστείλει σχόλια και παρατηρήσεις μέχρι 9-3-2012, είτε μέσω του blog, είτε στα e-mail που έχουμε δώσει στη σελίδα “Επικοινωνία” είτε απευθείας στο e-mail του Υπουργείου: syg032@minagric.gr

Πρόταση για Προεδρικό Διάταγμα

«Διαδικασία ελέγχου δικαιολογητικών, αρμόδιες αρχές, όροι και προϋποθέσεις για την άσκηση εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και έλεγχος αυτής»

Έχοντας υπόψη:

1.Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

2.Το ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8) σχετικά με τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.

3.Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.3919/2011 (ΦΕΚ Α΄32)

4.Τις διατάξεις του Π.Δ. 110/2011 (Α΄ 243) «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

5.Τη με αριθ. 196018/25-11-2011 (ΦΕΚ 2741/25-11-2011) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννη Δριβελέγκα και Αστέριο Ροντούλη».

6.Το γεγονός ότι από το παρόν δ/γμα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού

αποφασίζουμε

Άρθρο 1

Σκοπός – Πεδίο Εφαρμογής

1.Το παρόν διάταγμα ορίζει τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών αναγγελίας έναρξης ασκήσεως εμπορίας γεωργικών φαρμάκων, τις κατά τόπον αρμόδιες για την έκδοση αρχές, τους όρους και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και οι υπεύθυνοι επιστήμονες, τη διαδικασία ελέγχου της εμπορίας, καθώς και τις αρμόδιες αρχές για τη διενέργεια πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων ελέγχων στην εμπορία των γεωργικών φαρμάκων.

2.Το παρόν διάταγμα εφαρμόζεται στα γεωργικά φάρμακα που είναι φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Άρθρο 2

Αρμόδιες αρχές

1.Αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο των απαιτήσεων άσκησης εμπορίας γεωργικών φαρμάκων είναι οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των κατά τόπους Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών. Για τον έλεγχο τον απαιτήσεων συγκροτείται επιτροπή με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Διεύθυνσης απαρτιζόμενη από τουλάχιστον δύο υπαλλήλους της Διεύθυνσης.

2.Αρμόδιες αρχές για τον πρωτοβάθμιο έλεγχο της εμπορίας γεωργικών φαρμάκων είναι οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των κατά τόπους Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών.

Με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Διεύθυνσης συγκροτείται επιτροπή από τουλάχιστον δύο υπαλλήλους της αρμόδιας Διεύθυνσης και ενημερώνει εγγράφως τη ΣΕΑ για την τήρηση του σχετικού αρχείου.

Οι εντεταλμένοι για τον έλεγχο της εμπορίας των γεωργικών φαρμάκων υπάλληλοι δεν πρέπει να έχουν συμμετάσχει σε επιτροπή ελέγχου απαιτήσεων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων (εξέταση αναγγελίας έναρξης) για το συγκεκριμένο κατάστημα.

Οι εντεταλμένοι για τον έλεγχο της εμπορίας των γεωργικών φαρμάκων υπάλληλοι οφείλουν να παρακολουθούν σχετικό πρόγραμμα κατάρτισης από τη ΣΕΑ. Η κατάρτιση συνίσταται σε αρχική εκπαίδευση και διαρκή επιμόρφωση για την απόκτηση και την επικαιροποίηση των απαραίτητων γνώσεων.

3.Αρμόδιες αρχές για τον δευτεροβάθμιο έλεγχο της εμπορίας γεωργικών φαρμάκων είναι τα Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στο δευτεροβάθμιο έλεγχο συμπεριλαμβάνεται η εξέταση αιτήσεων θεραπείας ενδιαφερομένων κατά αποφάσεων σχετικών με την εμπορία γεωργικών φαρμάκων.

Άρθρο 3

Αναγγελία έναρξης λιανικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων

1.Οι ενδιαφερόμενοι να ασκήσουν λιανική εμπορία γεωργικών φαρμάκων υποβάλλουν αναγγελία έναρξης, σύμφωνα με το Παράρτημα ΧΧΧ του παρόντος διατάγματος.

2.Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αναγγελία έναρξης λιανικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων περιγράφονται στο Παράρτημα ΧΧΧ του παρόντος διατάγματος.

3.Τα απαιτούμενα προσόντα και προϋποθέσεις των φυσικών και νομικών προσώπων για την εμπορία των φυτοπροστατευτικών προσόντων ορίζονται στο π.δ. 2/2012 (ΦΕΚ Α΄2), με την επιφύλαξη της τήρησης των προδιαγραφών του καταστήματος που αναφέρονται κατωτέρω.

4.Οι υπεύθυνοι των καταστημάτων λιανικής πώλησης έχουν την υποχρέωση να παρέχουν γενικές πληροφορίες σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους για τον άνθρωπο και το περιβάλλον από τη χρήση αυτών ιδίως σχετικά με τις πηγές κινδύνου, την έκθεση του χρήστη, τον ορθό τρόπο αποθήκευσης, το χειρισμό και την εφαρμογή, την ασφαλή διάθεση του ψεκαστικού διαλύματος που απομένει μετά την εφαρμογή, τη διαχείριση των κενών συσκευασίας και για τις εναλλακτικές λύσεις χαμηλού κινδύνου.

Άρθρο 4

Προδιαγραφές καταστημάτων λιανικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων

1.Οι επαγγελματίες χρήστες των φυτοπροστατευτικών προϊόντων προμηθεύονται τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα από καταστήματα λιανικής πώλησης.

2.Οι απαραίτητες προδιαγραφές καταστημάτων λιανικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων είναι οι παρακάτω:

2.1. Το κατάστημα πρέπει να είναι ισόγειο κτίσμα έκτασης κατ’ ελάχιστον σαράντα (40) τετραγωνικών μέτρων.

2.2. Το κατάστημα και οι αποθηκευτικοί χώροι πρέπει να διαθέτουν σύστημα εξαερισμού το οποίο θα καλύπτει όλο το χώρο και θα καταλήγει σε ειδικό ισχυρό απορροφητήρα (ανάλογης ισχύος με το χώρο του καταστήματος) για την απομάκρυνση των οσμών, της σκόνης και την ανανέωση του αέρα του καταστήματος. Το όλο σύστημα θα είναι συνδεδεμένο με απαγωγό σωλήνα, υπερυψωμένο της οροφής του κτιρίου κατά δύο (2) μέτρα. Εναλλακτικά είναι επιτρεπτό σύστημα φίλτρων ενεργού άνθρακα ή όποιο άλλο σύστημα το οποίο με μηχανολογική μελέτη επαρκεί για την απόσμηση του χώρου.

2.3. Το κατάστημα και οι αποθηκευτικοί χώροι πρέπει να διαθέτουν επαρκές σύστημα πυρόσβεσης και πυρασφάλειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

2.4. Το κατάστημα και οι αποθηκευτικοί χώροι πρέπει να διαθέτουν σύστημα ρύθμισης της θερμοκρασίας με σκοπό να διασφαλίζεται ότι τα γεωργικά φάρμακα διατηρούνται σύμφωνα με τις οριζόμενες επί της συσκευασίας τους συνθήκες διατήρησης ή εναλλακτικά μελέτη μηχανολόγου για επαρκή κλιματισμό.

2.5. Το δάπεδο και τα ράφια όπου τοποθετούνται τα γεωργικά φάρμακα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από πυρίμαχα, μη απορροφητικά υλικά.

2.6. Επιπλέον επιφάνεια αποθηκευτικού χώρου είναι δυνατόν να υφίσταται σε ημιυπόγειο ή υπόγειο χώρο ή και σε άλλο χώρο διαφορετικό από την έδρα του καταστήματος, εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω 2.2), 2.3) και 2.4) προϋποθέσεις.

2.7. Τα γεωργικά φάρμακα διατηρούνται σε διακριτό χώρο από τα υπόλοιπα γεωργικά εφόδια.

2.8. Το κατάστημα πρέπει να διαθέτει τουαλέτα και κουτί πρώτων βοηθειών για περίπτωση ατυχήματος. Σε εμφανές σημείο πλησίον του κυτίου πρώτων βοηθειών αναγράφεται «Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία καλέστε το Κέντρο Δηλητηριάσεων 210-77.93.777».

2.9. Τυχόν ακατάλληλα γεωργικά φάρμακα (ληγμένα, ακατάλληλες συσκευασίες, ανακληθέντα κλπ) πρέπει να βρίσκονται συγκεντρωμένα σε ειδικό χώρο με κατάλληλη σήμανση, διακριτό από τα υπόλοιπα γεωργικά φάρμακα. Για τα ακατάλληλα γεωργικά φάρμακα συμπληρώνεται κατάσταση από τον υπεύθυνο του καταστήματος στην οποία αναγράφονται : α) Η εμπορική ονομασία β) Το μέγεθος συσκευασίας και γ) ο αριθμός των συσκευασιών και τηρείται αρχείο με τα παραστατικά που αποδεικνύουν τη διαχείρισή τους. Σε κάθε συσκευασία ακατάλληλου γεωργικού φαρμάκου αναγράφεται με ευκρινή τρόπο «ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ».

2.10. Το κατάστημα εμπορίας πρέπει να διαθέτει ηλεκτρονικό υπολογιστή και σύνδεση στο διαδίκτυο. Διατηρείται φάκελος με την ηλεκτρονική καταγραφή της διακίνησης των γεωργικών φαρμάκων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8).

3.Τα καταστήματα λιανικής πώλησης αναρτούν σε εμφανές σημείο και δημοσιοποιούν τον τιμοκατάλογο των διατιθέμενων φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των κατά τόπους Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών ορίζουν με απόφασή τους τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (δραστικές ουσίες) που χρησιμοποιούνται ευρέως στην περιοχή ευθύνης τους και κατ’ ελάχιστον πρέπει να αναφέρονται στον τιμοκατάλογο που δημοσιοποιείται. Οι υπεύθυνοι των καταστημάτων γεωργικών φαρμάκων αναγράφουν στη συσκευασία τη λιανική τιμή πώλησης.

4.Σε εμφανές σημείο του καταστήματος αναρτάται πινακίδα που αναφέρει με ευμεγέθη γράμματα: «Η ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ κ. …….. ……».

5.Διατηρείται φάκελος με την ηλεκτρονική καταγραφή της διακίνησης των γεωργικών φαρμάκων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8).

Άρθρο 5

Αναγγελία έναρξης χονδρικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων

1.Οι ενδιαφερόμενοι να ασκήσουν χονδρική εμπορία γεωργικών φαρμάκων υποβάλλουν αναγγελία έναρξης, σύμφωνα με το Παράρτημα ΧΧΧ του παρόντος διατάγματος.

2.Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αναγγελία έναρξης χονδρικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων περιγράφονται στο Παράρτημα ΧΧΧ του παρόντος διατάγματος.

3.Η χονδρική πώληση γεωργικών φαρμάκων γίνεται από τους κατόχους τις έγκρισης κυκλοφορίας ή άλλα καταστήματα χονδρικής πώλησης και απευθύνεται προς άλλα καταστήματα χονδρικής πώλησης ή καταστήματα λιανικής πώλησης.

4.Προϋπόθεση για την άσκηση χονδρικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων αποτελεί η απασχόληση υπεύθυνου επιστήμονα με συνεχή και αυτοπρόσωπη παρουσία στο κατάστημα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων.

5.Τα απαιτούμενα προσόντα και προϋποθέσεις των φυσικών και νομικών προσώπων για την εμπορία των φυτοπροστατευτικών προσόντων ορίζονται στο π.δ. 2/2012 (ΦΕΚ Α΄2), με την επιφύλαξη της τήρησης των προδιαγραφών του καταστήματος που αναφέρονται κατωτέρω.

Άρθρο 6

Προδιαγραφές καταστημάτων χονδρικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων

1.Οι απαραίτητες προδιαγραφές καταστημάτων χονδρικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων είναι οι παρακάτω:

1.1. Το κατάστημα πρέπει να είναι ισόγειο κτίσμα έκτασης κατ’ ελάχιστον εκατό (100) τετραγωνικών μέτρων.

1.2. Το κατάστημα και οι αποθηκευτικοί χώροι πρέπει να διαθέτουν σύστημα εξαερισμού, το οποίο με μηχανολογική μελέτη επαρκεί για την απόσμηση του χώρου.

1.3. Το κατάστημα και οι αποθηκευτικοί χώροι πρέπει να διαθέτουν επαρκές σύστημα πυρόσβεσης και πυρασφάλειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

1.4. Το κατάστημα και οι αποθηκευτικοί χώροι πρέπει να διαθέτουν μελέτη μηχανολόγου για επαρκή κλιματισμό.

1.5. Το δάπεδο και τα ράφια όπου τοποθετούνται τα γεωργικά φάρμακα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από πυρίμαχα, μη απορροφητικά υλικά.

1.6. Επιπλέον επιφάνεια αποθηκευτικού χώρου είναι δυνατόν να υφίσταται σε ημιυπόγειο ή υπόγειο χώρο εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω Β), Γ) και Δ) προϋποθέσεις.

1.7. Τα γεωργικά φάρμακα διατηρούνται σε διακριτό χώρο από τα υπόλοιπα γεωργικά εφόδια.

1.8. Το κατάστημα πρέπει να διαθέτει τουαλέτα και κουτί πρώτων βοηθειών για περίπτωση ατυχήματος. Σε εμφανές σημείο πλησίον του κυτίου πρώτων βοηθειών αναγράφεται «Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία καλέστε το Κέντρο Δηλητηριάσεων 210-77.93.777».

1.9. Στο κατάστημα πρέπει να αναρτάται κατάσταση προσωπικού.

1.10. Το κατάστημα και οι αποθηκευτικοί χώροι πρέπει να διαθέτουν βεβαίωση Πολεοδομίας για την καταλληλότητα του χώρου. Να δηλώνεται αν βρίσκεται σε ένα ή περισσότερα επίπεδα, να αναφέρονται τα τετραγωνικά του χώρου και να βεβαιώνεται ότι είναι χώρος κύριας χρήσεως χωρίς αυθαίρετες κατασκευές και προσθήκες.

1.11. Το κατάστημα και οι αποθηκευτικοί χώροι πρέπει να διαθέτουν σχέδιο επειγούσης ανάγκης.

1.12. Το κατάστημα πρέπει να διαθέτει αρχεία είτε υπό μορφή τιμολογίων αγοράς/πώλησης, είτε υπό μορφή μηχανογραφημένων στοιχείων, είτε υπό οποιαδήποτε άλλη μορφή, που να περιλαμβάνουν για κάθε συναλλαγή εισερχομένων και εξερχομένων, τα ακόλουθα τουλάχιστον στοιχεία: ημερομηνία, ονομασία φαρμάκου, παρεληφθείσα ή παραδοθείσα ποσότητα, όνομα και διεύθυνση του προμηθευτή ή του παραλήπτη κατά περίπτωση.

1.13. Τυχόν ακατάλληλα γεωργικά φάρμακα (ληγμένα, ακατάλληλες συσκευασίες, ανακληθέντα κλπ) πρέπει να βρίσκονται συγκεντρωμένα σε ειδικό χώρο με κατάλληλη σήμανση, διακριτό από τα υπόλοιπα γεωργικά φάρμακα. Για τα ακατάλληλα γεωργικά φάρμακα συμπληρώνεται κατάσταση από τον υπεύθυνο του καταστήματος στην οποία αναγράφονται : α) Η εμπορική ονομασία β) Το μέγεθος συσκευασίας και γ) ο αριθμός των συσκευασιών και τηρείται αρχείο με τα παραστατικά που αποδεικνύουν τη διαχείρισή τους. Σε κάθε συσκευασία ακατάλληλου γεωργικού φαρμάκου αναγράφεται με ευκρινή τρόπο «ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ».

1.14. Το κατάστημα εμπορίας πρέπει να διαθέτει ηλεκτρονικό υπολογιστή και σύνδεση στο διαδίκτυο.

Άρθρο 7

Διαδικασία Ελέγχου Εμπορίας γεωργικών φαρμάκων

1.Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των κατά τόπους Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών καταρτίζουν πενταετές πρόγραμμα πρωτοβάθμιου ελέγχου των καταστημάτων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων στην περιοχή ευθύνης τους έτσι ώστε να έχει ελεγχθεί το σύνολο των καταστημάτων τουλάχιστον μία φορά. Επιπλέον έλεγχοι προγραμματίζονται σε όλα τα καταστήματα που εμφανίζουν επικινδυνότητα σύμφωνα με τους παρακάτω παράγοντες επικινδυνότητας.

2.Για τον καταρτισμό του προγράμματος ελέγχου λαμβάνονται υπόψη τουλάχιστον οι παρακάτω παράγοντες επικινδυνότητας:

1.Προηγούμενο ιστορικό παραβάσεων του καταστήματος εμπορίας γεωργικών φαρμάκων.

2.Παρατηρήσεις που υφίστανται κατά την αδειοδότηση ή την αναγγελία έναρξης λειτουργίας του καταστήματος εμπορίας γεωργικών φαρμάκων.

3.Έκταση του καταστήματος συμπεριλαμβανομένης της επιφάνειας των αποθηκευτικών χώρων.

4.Εγγύτητα του καταστήματος με σημαντικές περιοχές καλλιέργειας φυτικών προϊόντων.

5.Αριθμός απασχολούμενων στην επιχείρηση.

6.Τα αποτελέσματα εργαστηριακών αναλύσεων υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε φυτικά προϊόντα.

7.Τα οριζόμενα στα Εθνικά Σχέδια Δράσης, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8).

8.Παρατηρήσεις που έχουν γνωστοποιηθεί από το δευτεροβάθμιο έλεγχο των καταστημάτων γεωργικών φαρμάκων.

3.Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των κατά τόπους Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών διενεργούν πρωτοβάθμιους έκτατους ελέγχους σε περιπτώσεις υπόνοιας παραβάσεων, καταγγελιών, εντολής της ΣΕΑ και όπου κριθεί απαραίτητο. Τα Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. διενεργούν δευτεροβάθμιους τακτικούς ελέγχους και έκτατους ελέγχους σε περιπτώσεις υπόνοιας παραβάσεων, καταγγελιών, εντολής της ΣΕΑ, όπου κριθεί απαραίτητο.

4.Τα Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. διενεργούν δευτεροβάθμιους ελέγχους σε ποσοστό τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) ετησίως επί του συνόλου των καταστημάτων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων στην περιοχή ευθύνης της.

5.Η ΣΕΑ με εγκύκλιό της καθορίζει τα έντυπα ελέγχου εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και το συντονισμό των αρμοδίων αρχών.

6.Σε όλους τους ελέγχους και σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 8 παράγραφοι 3 έως 6 του νόμου 4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8).

Άρθρο 8

Καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων που λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος οφείλουν να προσαρμοστούν στα ανωτέρω οριζόμενα μέσα σε χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του. Μέχρι τότε ισχύουν τα μέχρι σήμερα οριζόμενα.

Πηγή: geoponiprevezas.blogspot.com