Ευρωπαϊκή διάκριση του Προγράμματος Διδασκαλίας της Αγγλικής Γλώσσας, στις Α’ και Β’ τάξεις των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) Το Πρόγραμμα Εκμάθησης της Αγγλικής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (ΠΕΑΠ), που εφαρμόζεται στις Α’ και Β’ τάξεις των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με ΕΑΕΠ, διακρίθηκε με το «Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών» για το έτος 2011 και αναγνωρίστηκε ως Δείγμα Καλής Πρακτικής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Συγκεκριμένα, το περιεχόμενο και οι πρακτικές του Προγράμματος διακρίθηκαν με το «Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών» για το έτος 2011, από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ), που αποτελεί την Εθνική Μονάδα για το Πρόγραμμα «Διά Βίου Μάθηση» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή – η οποία υποστηρίζει την έναρξη της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης από μικρή ηλικία, στο πλαίσιο της προώθησης της πολυγλωσσίας – αναγνώρισε το Πρόγραμμα ως Δείγμα Καλής Πρακτικής.

Οι επιστημονικά υπεύθυνες του έργου κκ. Δενδρινού και Καραβά, καθηγήτριες του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, παρουσίασαν το Πρόγραμμα σε επιστημονική συνάντηση για την Γλωσσική Εκπαίδευση στην Πρώιμη Ηλικία, που οργανώθηκε από το Mercator Κέντρο Έρευνας για την Πολυγλωσσία στο Leeuwarden της Ολλανδίας, στο πλαίσιο του έργου “Poliglotti4.eu” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το Υπουργείο Παιδείας εισήγαγε την Αγγλική Γλώσσα στις Α’ και Β’ τάξεις των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με ΕΑΕΠ, από τη σχολική χρονιά 2010-2011, μέσω της Πράξης «Νέες Πολιτικές Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Σχολείο: Η Εκμάθηση της Αγγλικής σε Πρώιμη Παιδική Ηλικία» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» 2007-2013, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους.

Πληροφορίες για το περιεχόμενο και τις δράσεις της Πράξης στην ιστοσελίδα του ΠΕΑΠ: http://rcel.enl.uoa.gr/englishinschool/ 

Πηγή: minedu.gov.gr