Δημοσιεύθηκε η απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γιώργου Κουτρουμάνη, με την οποία καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αναγνώριση έως και 5 χρόνων ασφάλισης στον ΟΑΕΕ. Προσοχή, τα χρόνια αυτά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος, όσο και για την προσαύξηση της σύνταξης. Συνεπώς, χρειάζεται προσοχή στα δικαιολογητικά, αφού αυτά θα ανοίξουν το δρόμο σε ελεύθερους επαγγελματίες, εμπόρους, βιοτέχνες, υπαλλήλους και αυτοκινητιστές να βγουν νωρίτερα στη σύνταξη.

Η απόφαση του κ. Κουτρουμάνη, που εκδόθηκε ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, καθορίζει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη του χρόνου άσκησης του επαγγέλματος πριν από την εγγραφή στα μητρώα ασφαλισμένων των ταμείων ΤΕΒΕ, ΤΑΕ και ΤΣΑ, για τον οποίο ζητείται η αναγνώριση, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με τα παραπάνω θέμα. Σύμφωνα με το νόμο για την αναβάθμιση του ΣΕΠΕ, ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ μπορούν, μετά από σχετική αίτησή τους, να αναγνωρίσουν ως χρόνο ασφάλισης το χρονικό διάστημα αποδεδειγμένης άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, υπακτέας στα πρώην Ταμεία ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑ, πριν την εγγραφή στα μητρώα αυτών, για το οποίο δεν είχαν καταβληθεί οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές. Ο χρόνος αυτός δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη και λαμβάνεται υπόψη τόσο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης λόγω γήρατος.

Δεν δικαιούνται να αναγνωρίσουν το χρόνο αυτόν όσοι ασφαλίστηκαν για το ίδιο διάστημα σε άλλον ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο, καθώς και όσοι με δική τους αίτηση έλαβαν εξαίρεση νόμιμα για οποιαδήποτε αιτία από την ασφάλιση του οικείου φορέα (πρώην ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑ) για το διάστημα του οποίου ζητείται η αναγνώριση.

Η εξαγορά του αναγνωριζόμενου χρόνου γίνεται με την καταβολή ασφαλιστικής εισφοράς ίσης με την εισφορά του κλάδου σύνταξης της 5ης ασφαλιστικής κατηγορίας του ΟΑΕΕ, όπως ισχύει κάθε φορά, ή, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου, σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία.

Το ποσό της εξαγοράς καταβάλλεται είτε εφάπαξ είτε σε ισόποσες διμηνιαίες δόσεις που δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ήμισυ του αριθμού των αναγνωριζόμενων μηνών. Για την εξόφληση του ποσού εξαγοράς εφαρμόζεται η νομοθεσία του ΟΑΕΕ για την είσπραξη οφειλόμενων εισφορών και σε κάθε περίπτωση το ποσό της εξαγοράς θα πρέπει να έχει εξοφληθεί κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.

Το ποσό της μηνιαίας σύνταξης προσαυξάνεται, για κάθε έτος χρόνου προ εγγραφής που αναγνωρίζεται, κατά ποσοστό 2% επί του ποσού της ασφαλιστικής κατηγορίας, επί της οποίας καταβλήθηκαν οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές, ανεξαρτήτως συνταξιοδοτικού καθεστώτος που επιλέγεται.

Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από 1.1.2011 και εφαρμόζεται για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με προϋποθέσεις που διαμορφώνονται και ισχύουν από αυτήν την ημερομηνία και εφεξής.

Για την αναγνώριση του χρόνου αποδεδειγμένης άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας πριν την εγγραφή στα Μητρώα των πρώην Ταμείων ΤΕΒΕ, ΤΑΕ και ΤΣΑ, ως χρόνου ασφάλισης, ο ασφαλισμένος πρέπει να υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΕ , μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία είναι τα εξής:

α. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία για το χρόνο του οποίου ζητείται η αναγνώριση, η επαγγελματική δραστηριότητα που ασκήθηκε, η ακριβής διεύθυνση της επαγγελματικής εγκατάστασης, η νομική μορφή της επιχείρησης και η ιδιότητα με την οποία συμμετείχε ο ασφαλισμένος σε αυτήν. Για ιδιοκτήτες Δ.Χ. αυτοκινήτων, πρέπει να δηλώνεται και ο αριθμός κυκλοφορίας των αυτοκινήτων, το είδος τους και το ποσοστό ιδιοκτησίας που κατείχε ο ασφαλισμένος.

β. Πιστοποιητικό της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) από το οποίο να προκύπτει η ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας, η επωνυμία της επιχείρησης, τα έτη για τα οποία ο ασφαλισμένος υπέβαλε δηλώσεις φόρου εισοδήματος για την δραστηριότητα αυτή ή εκκαθαριστικά σημειώματα υπολογισμού φόρου των οικονομικών ετών που ζητείται η αναγνώριση ή βεβαιώσεις έναρξης και διακοπής δραστηριότητας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ..

γ. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν προσκομίσει πιστοποιητικό της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με τα παραπάνω, η απόδειξη του χρόνου αυτού μπορεί να γίνει από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

• Έγγραφα φορέα κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να προκύπτει η ιδιότητα του ασφαλισμένου ως εργοδότη, η νομική μορφή της επιχείρησης, το χρονικό διάστημα που διατηρούσε αυτή την ιδιότητα και αν είχε υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για το προσωπικό που απασχολούσε, ή

• Αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις οι οποίες σχετίζονται με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, ή

• Επίσημα έγγραφα δημόσιων, δημοτικών ή κοινοτικών αρχών από τα οποία προκύπτει η άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, Βιβλία και Στοιχεία που τηρήθηκαν σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων, μισθωτήρια συμβόλαια ακινήτου θεωρημένα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., λογαριασμοί Δ.Ε.Κ.Ο. στο όνομα της επιχείρησης που αποδεικνύουν την επαγγελματική δραστηριότητα και το χρονικό διάστημα άσκησης της ή

• Πιστοποιητικό από το αρμόδιο Επιμελητήριο από το οποίο να πιστοποιείται η ημερομηνία εγγραφής του στα Μητρώα, η επωνυμία και η νομική μορφή της επιχείρησης και τυχόν μεταβολές της καθώς και το χρονικό διάστημα άσκησης της δραστηριότητας αυτής.

• Για ιδιοκτήτες Δ.Χ. αυτοκινήτων, συμβόλαια αγοραπωλησίας αυτοκινήτου/ων ή άλλη πράξη μεταβίβασης ιδιοκτησίας ή χρήσης ή εκμετάλλευσης ή πιστοποιητικό μεταβολών ιδιοκτησίας από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Πηγή: capital.gr