Με ποσά ως 25.000 ευρώ και με επιτόκιο που ξεκινά από το 3,95% θα χρηματοδοτήσει χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις η Alpha Bank, μέσω του προγράμματος JEREMIE.

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι η επιχείρηση να έχει ξεκινήσει τη δραστηριότητα της από 1η Ιανουαρίου 2005 και να απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζόμενους

και ο τζίρος της (ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού της ) να μην υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ.

Οι σχετικές αιτήσεις για χρηματοδότηση μπορούν να υποβληθούν στην Alpha Bank μέχρι τις 31 Αυγούστου 2012.

Το επιτόκιο του δανείου είναι κυμαινόμενο και ξεκινά από το χαμηλό επίπεδο του 3,95% (διαμορφώνεται ανάλογα με τις εξασφαλίσεις), καθώς οι επιχειρήσεις που θα χρηματοδοτηθούν μέσω του προγράμματος θα καταβάλλουν επιτόκιο μόνο για το 50% του δανείου, το υπόλοιπο 50% του δανείου το επιτόκιο είναι επιδοτούμενο και καλύπτεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Συνολικά θα διατεθούν στην αγορά μικροδάνεια συνολικού ύψους άνω των 60 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 30,33 εκατ. ευρώ, ενώ με άλλα 30,33 εκατ. ευρώ θα συμμετέχει στο πρόγραμμα η Alpha Bank, που επελέγη μέσω διαγωνισμού, για να «τρέξει» το πρόγραμμα.

Στόχος του χρηματοδοτικού εργαλείου JEREMIE είναι να αποκτήσουν πρόσβαση στην τραπεζική χρηματοδότηση οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα οι χορηγήσεις αφορούν:

Επενδυτικά δάνεια για την απόκτηση υλικών και άυλων στοιχειών ενεργητικού. Δάνεια για πρώτες ύλες, εμπορεύματα, υπηρεσίες κλπ, με σκοπό την ανάπτυξη και την επέκταση των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων. Εξαιρούνται της χρηματοδότησης μισθοί, ενοίκια και λοιπά λειτουργικά έξοδα που αφορούν την τρέχουσα λειτουργία μιας επιχείρησης.

Τα δάνεια μπορεί να είναι ύψους από 5.000 έως και 25.000 ευρώ. Το επιτόκιο του δανείου είναι κυμαινόμενο και ορίζεται από το Alpha προνομιακό επιτόκιο, πλέον περιθωρίου από 1,75 έως 5 μονάδες (ανάλογα με τις προσφερόμενες εξασφαλίσεις).

Λόγω συμμετοχής της τράπεζας στο συγχρηματοδοτικό μηχανισμό JEREMIE το επιτόκιο εφαρμόζεται μόνο στο 50% του δανείου, καθώς το υπόλοιπο 50% παρέχεται άτοκο από το ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

Η διάρκεια του δανείου είναι από 48 έως 60 μήνες, μαζί με περίοδο χάριτος 12 μηνών. Ας σημειωθεί ότι η κάθε επιχείρηση μπορεί να συμμετάσχει περισσότερες από 1 φορά στο πρόγραμμα, όμως με την προϋπόθεση ότι το συνολικό ύψος των δανείων που θα της χορηγηθούν δεν θα ξεπερνούν τα 25.000 ευρώ.

Πηγή: capital.gr