Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΣΕΓΕΣ στη σημερινή του συνεδρίαση ασχολήθηκε με την πρόταση της Επιτροπής της ΕΕ για την ΚΑΠ μετά το 2013 και διαπίστωσε ότι η πρόταση αυτή δεν συμβάλλει στην ανάπτυξη και την δημιουργία νέου πλούτου, δεν συμβάλλει στην άνοδο της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής γεωργίας και στη διασφάλιση της διατροφικής επάρκειας, δεν προωθεί την απασχόληση και τη διατήρηση του κοινωνικού ιστού στην ύπαιθρο,

ενώ, παρά το γεγονός ότι θέτει οροφή ύψους 300.000 ευρώ ανά δικαιούχο, δεν αμβλύνει τη μεγάλη ανισότητα, μια και μόλις το 1,6% του συνολικού αριθμού των δικαιούχων με ενισχύσεις άνω των 50.000 ευρώ στην ΕΕ-27 απορροφά σήμερα το 32% της συνολικής αξίας των ενισχύσεων αυτών.

Ειδικότερα, ως πρώτη αντίδραση στην πρόταση της Επιτροπής κατέληξε στις παρακάτω επισημάνσεις:

1) Με την πρόταση της Επιτροπής οι ετήσιες εισροές στη χώρα μας μειώνονται σταδιακά (5,3% το 2014 για να φτάσει η μείωση στο 9,1% το 2019). Κατά την άποψη της ΠΑΣΕΓΕΣ η μείωση αυτή είναι απαράδεκτη, γιατί έρχεται σε μια στιγμή που το αγροτικό εισόδημα συμπιέζεται και η ΚΑΠ βρίσκεται αντιμέτωπη με την αντιμετώπιση νέων προκλήσεων, όπως είναι η διατροφική επάρκεια, η διατήρηση του κοινωνικού ιστού στην ύπαιθρο, η αστάθεια των αγορών και η κλιματική αλλαγή. Ο μόνος τρόπος για την αποφυγή της μείωσης των εισροών στη χώρα είναι η συνολική αύξηση του προϋπολογισμού της ΚΑΠ και η επίκληση ότι η χώρα μας έχει από τις χαμηλότερες ανά δικαιούχο κατανομή της στήριξης. Οι συνολικές δαπάνες για την ΚΑΠ αν δεν καταφέρουμε την αύξησή τους θα πρέπει να μη μειωθούν και να παραμείνουν τουλάχιστον στα ίδια επίπεδα του 2013.

2) Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις για την “πράσινη ενίσχυση” με το υποχρεωτικό-ανελαστικό ποσοστό του 30% είναι πολύπλοκες, γραφειοκρατικές, δύσκολα διαχειρήσιμες και δαπανηρές που δυσχεραίνουν την ανταγωνιστική θέση των αγροτών και διευκολύνουν τις εισαγωγές προϊόντων τρίτων χωρών στην ΕΕ. Η εισαγωγή της πράσινης συνιστώσας, αν είναι αναπόφευκτη, πρέπει να γίνει σε χαμηλότερο ποσοστό με απλό και κατανοητό τρόπο, χωρίς αύξηση της γραφειοκρατίας για τους παραγωγούς και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς.

3) Η προτεινόμενη για το 2014 περιφερειοποίηση των ενισχύσεων είναι κοινωνικά δίκαιη. Τα κριτήρια διαχωρισμού των περιφερειών πρέπει να δημιουργούν τους λιγότερους δυνατούς κλυδωνισμούς και να ωθούν την παραγωγική διαδικασία αποφεύγοντας ψυχρούς λογιστικούς υπολογισμούς κερδών-ζημιών.

4) Οι προτεινόμενες διατάξεις για τους νέους αγρότες και τους μικρούς παραγωγούς κινούνται στη σωστή κατεύθυνση του απλοποιημένου συστήματος, αρκεί να προσδιορίσουμε τα μεγέθη του ορισμού του μικρού παραγωγού στη σωστή τους διάσταση.

5) Ο προτεινόμενος ορισμός του ενεργού αγρότη με μόνο 5% του εισοδήματος από γεωργική δραστηριότητα είναι απαράδεκτος και ο ακριβής ορισμός πρέπει να αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια του κάθε κράτους-μέλους. Θέση της ΠΑΣΕΓΕΣ ήταν και παραμένει η στήριξη να κατευθύνεται στους ενεργούς αγρότες δηλ. σε όσους παράγουν γεωργικά προϊόντα. Παράγουν για την οικονομία και την κοινωνία και δίνουν προστιθέμενη αξία στην επιδότηση.

6) Η λογική της οροφής των ενισχύσεων κινείται στη σωστή κατεύθυνση και μας βρίσκει σύμφωνους. Εντούτοις πιστεύουμε ότι τα όρια πρέπει να τεθούν σε πολύ χαμηλότερο ύψος και για την εξοικονόμηση των πόρων να ισχύσουν οι διατάξεις της δυναμικής διαφοροποίησης δηλ. μέρος των πόρων που εξοικονομούνται να ανακατανέμεται σε όλες τις χώρες με κριτήρια σύγκλισης και συνοχής.

7) Η πρόταση αυτή για τη νέα ΚΑΠ, που θα σφραγίσει τις εξελίξεις της ελληνικής γεωργίας μέχρι το 2019, πιστεύουμε ότι πρέπει να βρεθεί στο επίκεντρο του πολιτικού διαλόγου μεταξύ Υπουργείων, Πολιτικών Κομμάτων και Αγροτικών Οργανώσεων προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή εθνική συνεννόηση και να διαμορφωθεί εθνική στρατηγική διαπραγμάτευσης στις δύσκολες διαπραγματεύσεις που θα ακολουθήσουν, έτσι ώστε να κάνουμε τις καλύτερες δυνατές επιλογές που εξυπηρετούν τις ανάγκες της ελληνικής γεωργίας και διασφαλίζουν τα συμφέροντα των Ελλήνων αγροτών.

Η ΠΑΣΕΓΕΣ μελετά προσεκτικά την πρόταση, θα διαβουλευτεί με τα μέλη της πριν διαμορφώσει την αναλυτική της πρόταση, θα παρακολουθήσει από πολύ κοντά τις διαπραγματεύσεις σε όλη τη φάση της μακρόχρονης διαβούλευσης και θα παρεμβαίνει δημόσια οπότε το κρίνει αναγκαίο.

Προς εξυπηρέτηση των συμφερόντων των Ελλήνων αγροτών η πολύχρονη γνώση και εμπειρία της ΠΑΣΕΓΕΣ σε θέματα αλλαγών στην ΚΑΠ είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου.