Και για τους ασφαλισμένους του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών θα υπάρξει έκπτωση 20% στα πρόσθετα τέλη και στις προσαυξήσεις που έχουν επιβληθεί από τον Οργανισμό

στις κεφαλαιοποιημένες οφειλές έως τις 31/12/2010.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι επιχειρηματίες που θα υποβάλλουν αίτηση ένταξης σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, θα «κερδίσουν» 20%.

Για όσους επιχειρηματίες δεν προβούν ούτε τώρα σε ρύθμιση οφειλών, η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας προειδοποιεί ότι θα εφαρμοστεί απαρέγκλιτα και χωρίς ουδεμία εξαίρεση η πλήρης επιβολή των προβλεπόμενων αναγκαστικών μέτρων και των λοιπών μέτρων είσπραξης.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο: «Η ανωτέρω έκπτωση ισχύει και για όσους οφειλέτες έχουν ήδη υπαχθεί στη ρύθμιση του άρθρου 48 του ν. 3943/2011 και είναι συνεπείς με τους όρους της ρύθμισης. Σημειώνεται ότι το ποσό που προκύπτει από την έκπτωση 20% επί των πρόσθετων τελών της κεφαλαιοποιημένης την 31.12.2010 οφειλής τους, θα συμψηφιστεί με τις τελευταίες δόσεις του διακανονισμού και εφόσον τηρούνται οι όροι του.

Δικαίωμα υπαγωγής με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις στις διατάξεις της παρούσας, παρέχεται για μία και μόνο φορά και στους οφειλέτες του Ο.Α.Ε.Ε. οι οποίοι έχουν απολέσει το δικαίωμα συνέχισης της ρύθμισης, κατά το άρθρο 48 του ν. 3943/2011. Αναφορικά με την αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων για το χρονικό διάστημα μέχρι 31.10.2011, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 48 του ν. 3943/2011».