Με την υπογραφή, από τον υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννη Μανιάτη,

της υπουργικής απόφασης για το νέο Κανονισμό Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε)

και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (Σ.Η.Θ.Υ.Α), ολοκληρώνεται πλέον το βασικό Ρυθμιστικό Πλαίσιο που διέπει τη διαδικασία Έκδοσης Άδειας Παραγωγής.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο νέος Κανονισμός Αδειών, αποσκοπεί αφ’ ενός στη βελτιστοποίηση και αφ’ ετέρου στην απλούστευση της διαδικασίας υποβολής και αξιολόγησης αιτήσεων έργων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), σύμφωνα με τις επιταγές του νέου Νομοθετικού πλαισίου (ν.3851/2010 και ν.4001/2011), συμβάλλοντας έτσι στην αποτελεσματικότερη προώθηση των έργων ΑΠΕ και στην επίτευξη των συναφών εθνικών ενεργειακών στόχων. Στόχος του είναι, να αποδοθεί στους ενδιαφερόμενους ένα εύχρηστο Κανονιστικό εργαλείο που θα διασφαλίζει διαφάνεια και ισότιμη μεταχείριση των αιτούντων, προς όφελος της εθνικής οικονομίας, του περιβάλλοντος και των καταναλωτών.

Ο νέος Κανονισμός κινείται σε τρεις βασικούς άξονες:

1. Εφαρμόζει και εξειδικεύει τις ρυθμίσεις του νόμου 3851/2010, με τον οποίο διαμορφώθηκαν νέοι όροι για την αδειοδότηση των έργων ΑΠΕ.

2. Αποτυπώνει τη σωρευμένη πολυετή εμπειρία των εμπλεκομένων φορέων στον τομέα αυτό, εισάγοντας νέες εξειδικευμένες ρυθμίσεις, ή τροποποιώντας τις υφιστάμενες, με στόχο να είναι πρακτικά εφαρμόσιμες.

3. Διαμορφώνει και περιγράφει νέες, στοχευμένες διαδικασίες για μορφές ΑΠΕ που εμφανίσθηκαν σχετικά πρόσφατα στην αγορά ενέργειας.

Οι κύριες ρυθμίσεις, που διαφοροποιούνται σε σχέση με το υφιστάμενο Κανονιστικό πλαίσιο για την έκδοση της Άδειας Παραγωγής, είναι οι ακόλουθες:

Α) Απλοποιείται η διαδικασία υποβολής και δημόσιας γνωστοποίησης αιτήσεων για Άδεια Παραγωγής στη ΡΑΕ.

Β) Θεσπίζεται ειδική και διαφανής διαδικασία αδειοδότησης για τις περιοχές με κορεσμένα δίκτυα.

Γ) Για τη διασφάλιση της αναγκαίας διαφάνειας και ευρείας δημοσιότητας όσον αφορά τη διαδικασία δημοσιοποίησης των αιτήσεων, η ΡΑΕ αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει σχετικά τους Καλλικρατικούς Δήμους, ώστε να επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότερη διάχυση της πληροφορίας στις τοπικές κοινωνίες.

Δ) Ενσωματώνονται τα νέα κριτήρια αξιολόγησης που προβλέπονται στο Νόμο, δηλαδή η συμμόρφωση με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις ΑΠΕ, καθώς και η συμβατότητα των έργων με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης, ενώ τα υφιστάμενα κριτήρια (π.χ. αξιολόγηση οικονομικής επάρκειας) προσαρμόζονται στο νέο Νομοθετικό πλαίσιο.

Ε) Αποσαφηνίζεται το καθεστώς ανανέωσης της Άδειας Παραγωγής.

ΣΤ) Απλουστεύεται η διαδικασία τροποποίησης της Άδειας λόγω αλλαγής στην εταιρική σύνθεση του αδειούχου.

Ζ) Εισάγεται ρύθμιση για την υποχρέωση γνωστοποίησης της μεταβολής στοιχείων της Άδειας, για την οποία δεν απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας τροποποίησης.

Η) Εισάγονται εξειδικευμένες ρυθμίσεις για τεχνολογίες ΑΠΕ που αναπτύσσονται ήδη δυναμικά, μετά την παροχή σχετικών κινήτρων στο πρόσφατο Νομοθετικό πλαίσιο (ν.3851/2010). Π.χ. σταθμοί ΑΠΕ που συνδυάζονται με αφαλάτωση στα νησιά, ηλιοθερμικοί σταθμοί κ.α.

Θ) Θεσπίζεται λεπτομερής διαδικασία ανάκλησης των Αδειών Παραγωγής.

Παρακάτω η Υπουργική Απόφαση για τον νέο Κανονισμό Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και τα Παραρτήματα

Υπουργική Απόφαση για το Νέο Κανονισμό Αδειών για ΑΠΕ

Έναρξη ισχύος νέου Κανονισμού Αδειών για ΑΠΕ

Παράρτημα 1 – Κανονισμός Αδειών ΑΠΕ

Παράρτημα 2 – Κανονισμός Αδειών ΑΠΕ

Παράρτημα 3 – Κανονισμός Αδειών ΑΠΕ

Παράρτημα 4 – Κανονισμός Αδειών ΑΠΕ

Παράρτημα 5 – Κανονισμός Αδειών ΑΠΕ

Παράρτημα 6 – Κανονισμός Αδειών ΑΠΕ

Παράρτημα 7 – Κανονισμός Αδειών ΑΠΕ

Παράρτημα 8 – Κανονισμός Αδειών ΑΠΕ

Παράρτημα 9 – Κανονισμός Αδειών ΑΠΕ

Παράρτημα 10 – Κανονισμός Αδειών ΑΠΕ