Σε εκκαθάριση του υποσυστήματος Μητρώου TAXIS από τους ανενεργούς Αριθμούς Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) προχωρά το υπουργείο Οικονομικών.

Σχετική απόφαση ορίζει ότι ξεκινά διαδικασία εκκαθάρισης του Υποσυστήματος Μητρώου του TAXIS από τους ανενεργούς Αριθμούς Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)

που υπάρχουν στο σύστημα, είτε από τη μετάπτωση του παλαιού μηχανογραφικού συστήματος, είτε λόγω μη ενημέρωσης του Μητρώου από τους ίδιους τους φορολογούμενους, είτε λόγω μη χρησιμοποίησής τους.

Καθίσταται ανενεργός ο ΑΦΜ επιτηδευματία, φυσικού ή μη φυσικού προσώπου, όταν:

– Εμφανίζεται στο υποσύστημα Μητρώου TAXIS με ελλιπή ή λανθασμένα στοιχεία λόγω μετάπτωσης από το παλαιό μηχανογραφικό σύστημα είτε λόγω μη ενημέρωσης του Μητρώου από τον ίδιο.

– Δεν έχει υποβάλλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ για δύο συνεχόμενα έτη.

– Από έλεγχο ή αυτοψία της Φορολογικής Αρχής προκύπτει ότι δεν υφίσταται οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησής του.

– Από έλεγχο ή αυτοψία της Φορολογικής Αρχής προκύπτει ότι έχει δηλώσει ψευδή ή ανακριβή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί ΑΦΜ.

Ο ενδιαφερόμενος επιτηδευματίας θα ενημερώνεται με επιστολή από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, προκειμένου να προσέλθει στη Δ.Ο.Υ. και να ρυθμίσει τις εκκρεμότητές του εντός μηνός. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας και εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν έχει ανταποκριθεί, ο ΑΦΜ καταχωρείται ως ανενεργός στο υποσύστημα Μητρώου TAXIS και παράγεται δήλωση μεταβολής με κεντρικές διαδικασίες.

Ο ανενεργός ΑΦΜ δεν απενεργοποιείται, αλλά αναστέλλεται η χρήση του, με δυνατότητα ενεργοποίησής του, υπό προϋποθέσεις.

Ο επιτηδευματίας, του οποίου ο ΑΦΜ έχει καταστεί ανενεργός, δε μπορεί από την καταχώρισή του να:

• Υποβάλει οποιαδήποτε δήλωση στο τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ.

• Υποβάλει οποιαδήποτε φορολογική δήλωση ηλεκτρονικά

• Θεωρήσει βιβλία και στοιχεία που ορίζονται με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. ή αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του Κώδικα αυτού.

• Υποβάλει οποιαδήποτε γνωστοποίηση σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ.

• Τύχει απαλλαγής από το φόρο μεταβίβασης, κληρονομιών και γονικών παροχών κατά την απόκτηση πρώτης κατοικίας.

• Λάβει πιστοποιητικό του άρθρου 105 του Κώδικα φορολογίας κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2961/2001(ΦΕΚ 266 Α΄).

• Λάβει πιστοποιητικό του άρθρου 48 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58Α΄).

• Λάβει αντίγραφο (με ισχύ πιστοποιητικού) των υποβληθεισών δηλώσεων φόρου κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής, δήλωσης στοιχείων ακινήτων(Ε9), δήλωσης ΦΑΠ νομικών προσώπων και εκκαθαριστικών ΕΤΑΚ και ΦΑΠ φυσικών προσώπων.

• Λάβει αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας.

• Εισπράττει διάφορα ποσά από την εξόφληση τίτλων πληρωμής(Α.Φ.Ε.Κ. Χρηματικά Γραμμάτια, Γραμμάτια τρίτων, Χρηματικά εντάλματα).

• Συναλλάσσεται με το Δημόσιο τομέα (συμμετοχή σε διαγωνισμό για προμήθεια υλικών ή ανάθεση έργων του Δημοσίου).

Η αδρανοποίηση των ανενεργών ΑΦΜ δεν εμποδίζει:

• τη βεβαίωση νέων οφειλών

• την είσπραξη όλων των οφειλών

• τη διαγραφή οφειλών

• τη λήψη μέτρων διασφάλισης και είσπραξης οφειλών

• τη χειρόγραφη υποβολή οποιασδήποτε φορολογικής δήλωσης.

 

Πηγή: capital.gr