Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν απευθείας ή με συστημένη επιστολή μέχρι την Παρασκευή 06-05-2011, μία πλήρη σειρά δικαιολογητικών μόνο στη Σχολή πρώτης προτίμησής τους.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για υποψηφίους που έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια είναι:

     1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση υποψηφίου: Υπόδειγμα «9» της Προκήρυξης, σελίδες 80-83. Θα πρέπει πριν αποσταλεί, να κρατηθεί φωτοαντίγραφο.
     2. 4 φωτογραφίες κεφαλής , έγχρωμες, διαστάσεων 3Χ4 εκατοστά. Μία θα χρησιμοποιηθεί στην Αίτηση, μία στο Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας και στις άλλες δύο θα πρέπει να γραφεί στο πίσω μέρος τους, το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.
     3. Οι τελειόφοιτοι θα υποβάλουν Βεβαίωση από το Σχολείο τους ότι είναι μαθητές της Γ΄ Τάξης, οι δε απόφοιτοι επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Απολυτηρίου τους.
     4. Επικυρωμένη φωτοτυπία των δύο όψεων του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας του υποψηφίου.
     5. Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας με φωτογραφία και στο οποίο να φαίνεται η Ιθαγένεια και ο τρόπος που αποκτήθηκε (Υπόδειγμα «1» της Προκήρυξης σελ. 64).

      6.  Για τους ανήκοντες σε Πολύτεκνη ή Τρίτεκνη Οικογένεια:

      α. Τέκνα Πολυτέκνων
(1) Βεβαίωση επικυρωμένη από την Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων
(με τη σφραγίδα «τυγχάνει έγκυρο» και εντός της διάρκειας ισχύος κατά την υποβολή).
 (2) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του πατέρα
(Υπόδειγμα «7» της Προκήρυξης, σελ. 76) από το οικείο δήμο, στα μητρώα αρρένων ή στα δημοτολόγια των οποίων είναι εγγεγραμμένος.

      β. Τέκνα Οικογενειών με τρία παιδιά
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του πατέρα

 (Υπόδειγμα «7») από τον οικείο δήμο, στα μητρώα αρρένων ή στα δημοτολόγια των οποίων είναι εγγεγραμμένος.
Σε περίπτωση που υπάρχει τριτεκνία λόγω δευτέρου ή και περισσοτέρων γάμων,
θα πρέπει να προσκομίζονται δικαιολογητικά (π.χ. Δικαστική απόφαση) που να
φαίνεται ποιος ασκεί την επιμέλεια των παιδιών. Σε κάθε περίπτωση, θα ληφθούν υπόψη τα καθοριζόμενα από τον Ν. 3454/2006 – ΦΕΚ 75Α’ (άρθρο 3) που αφορούν

τις προϋποθέσεις παροχών λόγω τριτεκνίας.   

Site Προκήρυξης www.geetha.mil.gr

Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΜΟΥΜΟΓΛΟΥ 1, Τηλ. 23310-78900
e-mail: mail@dide.ima.sch.gr

Inveria.gr – Βέροια, Νάουσα, Αλεξάνδρεια, Ημαθία: Νέα, ειδήσεις, σχόλια, σατιρισμός, ανάδειξη θεμάτων που απασχολούν την κοινωνία της Βέροιας και της Ημαθίας γενικότερα