Πόσες χρειάζονται να προσκομίσουμε για τη διασφάλιση του αφορολόγητου ορίου των 12.000 ευρώ.

Στο 10% του ατομικού εισοδήματος ανέρχεται η αξία των αποδείξεων που πρέπει να προσκομιστούν από το φορολογούμενο μαζί με τη φορολογική δήλωση για να διασφαλίσει το αφορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ.

Για ατομικό εισόδημα μέχρι 6.000 ευρώ δεν απαιτείται η προσκόμιση αποδείξεων δαπανών.

Οι αποδείξεις δαπανών υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο στην αρμόδια για τη φορολογία του εισοδήματος ΔΟΥ στον οποίο θα αναγράφονται το ονοματεπώνυμο, και ο ΑΦΜ του υπόχρεου, ο αριθμός των αποδείξεων και το συνολικό ποσό αυτών.

Στη περίπτωση που το ατομικό εισόδημα υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ, τότε η αξία των αποδείξεων θα πρέπει να ισούται με το 30% του τμήματος του εισοδήματος πάνω από τα 12.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 1.200 ευρώ. Η προσαύξηση του αφορολογήτου ποσού του υπόχρεου λόγω των τέκνων που τον βαρύνουν δε συνδέεται με προσκόμιση αποδείξεων δαπανών. Με εγκύκλιο του το υπουργείο Οικονομικών έχει διευκρινίσει ότι δεν θα γίνονται δεκτές στις φορολογικές δηλώσεις οι αποδείξεις στις οποίες δεν θα είναι ευδιάκριτα τα στοιχεία της συναλλαγής.

Δεν μετράνε στο αφορολόγητο, καθώς εκπίπτουν από το συνολικό εισόδημα οι δαπάνες για ασφάλειες ζωής, τόκοι στεγαστικών δανείων για αγορά πρώτης κατοικίας και τα έξοδα ιατρικής περίθαλψης.  Στην ίδια εγκύκλιο τονίζεται ότι στις αποδείξεις που μετρούν για το αφορολόγητο αναγνωρίζονται μόνο δαπάνες εντός Ελλάδας.

Ποιες δαπάνες περιλαμβάνονται

Στις δαπάνες περιλαμβάνονται:
– Οι πάσης φύσεως δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών.
– Τα ειδικά στοιχεία που εκδίδουν οι επιχειρήσεις λόγω των συγκεκριμένων υπηρεσιών που παρέχουν (π.χ. αποδείξεις των ΕΛΤΑ, πινακίδια χρηματιστηριακών εταιρειών για την αμοιβή των παρεχόμενων υπηρεσιών) κ.ά.
– Οι πάσης φύσεως δαπάνες αγοράς υλικών και παροχής υπηρεσιών των κοινόχρηστων χώρων, στις περιπτώσεις που ο διαχειριστής της πολυκατοικίας προχωρήσει σε επιμερισμό και έκδοση ξεχωριστών αποδείξεων.
– Η δαπάνη για παροχή υπηρεσιών από συμβολαιογράφο για σύνταξη συμβολαίου απόκτησης ακινήτου κλπ.

Ποιες δαπάνες δεν περιλαμβάνονται

Δεν λαμβάνονται υπόψη:
– Δαπάνες για πληρωμές λογαριασμών ΔΕΚΟ, απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση αυτοκίνητων, μηχανών, σκαφών.
-Το κόστος αγοράς κρατικών λαχείων, τα ποσά που καταβάλλονται για τη συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια και η δαπάνη εισόδου σε ΚΑΖΙΝΟ, καθόσον στις πιο πάνω περιπτώσεις δεν πραγματοποιείται αγορά αγαθών ή παροχή υπηρεσιών.
– Οι δαπάνες για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, οι δαπάνες για ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτρισμό, τηλεπικοινωνίες γενικά, για εισιτήρια σε κάθε είδους μεταφορικό μέσο και όσες δαπάνες με βάση άλλες φορολογικές διατάξεις λαμβάνονται υπόψη για φορολογικές ελαφρύνσεις.
– Οι δαπάνες εξόφλησης των λογαριασμών ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτροδότησης αυτών μετά τον επιμερισμό τους στους ενοίκους ή στους ιδιοκτήτες των οριζόντιων ιδιοκτησιών.

Το ελάχιστο ύψος των δαπανών-αποδείξεων

Το ελάχιστο ύψος των απαιτούμενων δαπανών – αποδείξεων για εισόδημα μέχρι 48.000 διαμορφώνεται ως εξής:

Όταν οι δαπάνες είναι περισσότερες από τις απαιτούμενες για την κάλυψη του αφορολογήτου και μέχρι του ποσού των 15.000 ευρώ ατομικά ή 30.000 ευρώ για οικογένεια, ο φορολογούμενος δικαιούται μείωση φόρου ίση με το 10% της διαφοράς μεταξύ του ποσού των απαιτούμενων για το αφορολόγητο δαπανών και του ποσού των δηλούμενων δαπανών.

Πηγή: Εφημ. Μακεδονική – maknews.gr

Inveria.gr – Βέροια, Νάουσα, Αλεξάνδρεια, Ημαθία: Νέα, ειδήσεις, σχόλια, σατιρισμός, ανάδειξη θεμάτων που απασχολούν την κοινωνία της Βέροιας και της Ημαθίας γενικότερα